Правилник

ПРАВИЛНИК НА АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

 

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1. (1) Тозиправилник урежда реда и условиятаза разглеждане и решаване на  споровете, подведомствени на Арбитражния съд при Българския футболен съюз (АСБФС).

         (2) АСБФС разглежда и решава споровете на своето седалище и адрес.

 

Език в арбитражното производство

Чл. 2.(1) Разглеждането и решаването на спора се извършва на български език.

         (2) Когато в производството участват лица, които не знаят български език, Арбитражният съд назначава преводач, с помощта на когото тези лица извършват съдопроизводствени действия. Възнаграждението на преводача е за сметка на страната, която не владее български език или е поискала разпит на свидетел или друг участващ в производството, който не владее български език, независимо от изхода на делото.

         (3) Всички документи на чужд език, представени в арбитражното производство, трябва да бъдат придружени с превод на български език, извършен от преводач. Ако Арбитражният съд не може сам да провери верността на превода, той назначава преводач, чието възнаграждение е за сметка на страната, представила документа.

 

Приложимо право

Чл. 3. (1) Арбитражният съд разглежда споровете като прилага закона, този правилник, Устава на Арбитражния съд, Устава и другите нормативни документи на Българския футболен съюз.

(2) Когато в нормативните документи по ал. 1 има празноти, АСБФС разглежда и решава спора като се ръководи от нормативните документи на ФИФА и УЕФА за сходни или подобни случаи.

 

Равенство на страните

Чл. 4. Арбитражният съд осигурява на страните в арбитражното производство равна възможност да ползват и да упражняват предоставените им права. Той е длъжен да прилага действащата нормативна уредба точно и еднакво спрямо всички.

 

ІІ. СТРАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Страни

Чл. 5. (1)Страни в производството пред Арбитражния съд са футболисти, треньори, агенти на футболисти, длъжностни лица, футболни клубове и комисии на БФС, в определените в нормативните документи на БФС случаи.

         (2) Футболистите, треньорите, агентите на футболисти и длъжностните лица могат да извършват лично или чрез представител по пълномощие всички производствени действия.

(3)Футболните клубове се представляват пред Арбитражния съд от лицата, които ги представляват по закон или от представител по пълномощие.

(4) Комисията на БФС се представлява от нейния председател или от друг член на комисията.

 

Представителство

Чл. 6. (1)Представители на страните по пълномощие в производството пред Арбитражния съд могат да бъдат:

1. адвокати;

2. родители, деца или съпруг;

3. агентите на футболисти;

4. юрисконсулти или други служители с юридическо образование на футболните клубове.

         (2) Пълномощникът се легитимира с пълномощно, подписано от страната или нейния представител. В пълномощното задължително се посочват трите имена, точния адрес и телефона на пълномощника. Пълномощното има сила до приключване на арбитражното производство, освен ако е уговорено друго.

 

ІІІ. ОБРАЗУВАНЕ НА АРБИТРАЖНИЯ СЪД

 

Състав на Решаващия орган

Чл. 7. (1) Арбитражният съд разглежда и решава възложените му спорове чрез Решаващ орган (състав), който може да се състои от трима арбитри или от един арбитър, които са включени в списъка на арбитрите, съгласно Устава на Арбитражния  съд.

         (2) Спор за парично задължение в размер над 10 000 (десет хиляди) лева се разглежда и решава само чрез решаващ състав от трима арбитри.

 

Трима арбитри

Чл. 8. (1) Решаващият състав е от трима арбитри, когато всяка от страните избира по един арбитър и негов заместник, а двамата арбитри заедно избират от списъка на арбитрите председателя на Решаващия състав в 3-дневен срок от съобщението за избирането им.

(2)Ако страните не посочат арбитър или арбитрите не изберат председателя на Решаващия състав в сроковете по предходната алинея, Председателят на Арбитражния съд назначава от списъка на арбитрите арбитъра или председателя.

(3)Решението на Председателя на Арбитражния съд по ал. 2 е окончателно.

 

Един арбитър

Чл. 9. (1)По съгласие на страните арбитражното дело може да бъде разгледано и решено от един арбитър, който те избират, заедно или поотделно, от списъка на арбитрите. В този случай те избират и негов заместник. Ако страните не могат да постигнат съгласие относно избора, арбитърът или неговият заместник се назначават от Председателя на Арбитражния съд.

(2)Решението на Председателя на Арбитражния съд по ал. 1 е окончателно.

 

Заместване на арбитър

Чл. 10. (1) Ако арбитърът не приеме избора, почине, бъде възпрепятстван да изпълнява или не изпълнява задълженията си повече от 15 дни, той се замества от арбитъра, посочен за негов заместник. Това се прилага и ако арбитърът бъде внезапно възпрепятстван да участва в насроченото заседание, или по отношение на него настъпи основанието по чл. 7, ал. 4, т. 1от Устава на Арбитражния съд. Заместникът продължава делото до неговото окончателно приключване.

(2)При условията на предходната алинея председателят на Решаващия орган (състав) се заменя по реда, по който е бил избран. Заместването на арбитър, след като вече е бил избран председател на Решаващия орган (състав), не води до замяна на председателя.

(3)Ако и спрямо заместника настъпят условията по ал. 1 страната, която го е посочила, се поканва в 3-дневен срок да посочи друг арбитър и негов заместник.

 

Отвод на арбитър

Чл. 11. (1) Всяка страна има право да направи отвод на арбитъра, ако основателно се съмнява в неговата безпристрастност и по-специално, ако съществуват данни, че той лично, пряко или косвено е заинтересован от изхода на делото.

(2)Арбитърът е длъжен сам да се отведeпри посочените в ал. 1 причини.

Чл. 12. (1) Отвод на арбитър може да се направи не по-късно от 3 дни, след като страната е узнала за образуване на Решаващия състав или след като е научила за обстоятелствата, които дават основание за отвода. Отвод не може да бъде правен, след като делото е обявено за изяснено от фактическа и правна страна и Решаващият състав е пристъпил към постановяване на акта, с който приключва делото.

(2)Искането за отвод се прави писмено до Арбитражния  съд, като се посочват основанията за това.

(3)Ако арбитърът не се отведе, по отвода се произнася Решаващият състав.

(4)Ако отвода бъде уважен, отведеният арбитър се замества с посочения резервен такъв. Ако новият арбитър е съгласен с вече избрания председател, той приподписва протокола за избор на председател, в противен случай нов председател се избира по реда и в сроковете на чл. 8, ал. 1.

(5) Не се допуска отвод от страна по спора на:

1. арбитър, избран от друга страна по спора;

2. резервния арбитър, включен в състава на Решаващия състав.

 

IV. ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД АРБИТРАЖНИЯ СЪД

 

Предявяване на иск

Чл. 13. (1)Арбитражното производство започва с подаване на искова молба в Арбитражния съд.

(2)Исковата молба се смята подадена в деня, в който постъпи в Секретариата на Арбитражния съд, а ако се изпраща по пощата - в деня, отбелязан върху печата на пощенската служба в мястото на изпращането.

 

Съдържание на исковата молба

Чл. 14. (1) Исковата молба трябва да съдържа:

1. пълното наименование на страните;

2. адрес на страните, телефон, факс, е-mailадрес;

3. цената на иска;

4. изложение на обстоятелствата, на които се основава искът и доказателствата, които ги установяват;

5. в какво се състои искането;

6. имената на избрания арбитър и неговия заместник или искане те да бъдат назначени от Председателя на Арбитражния  съд;

7. опис на документите, приложени към исковата молба;

8. искания за събиране на други доказателства от Решаващия състав, които не могат да бъдат представени от ищеца;

9. подпис на ищеца.

(2)С исковата молба ищецът е длъжен да представи писмените доказателства за обстоятелствата, на които се основава искът.

(3)Към исковата молба трябва да бъдат приложени:

1. удостоверения за актуалното състояние на ищеца и ответника – футболен клуб или посочване на техния ЕИК;

2. документ за внесена арбитражна такса;

3. преписи от исковата молба и писмените доказателства според броя на ответниците и един комплект за резервно досие.

        

Цена на иска. Определяне на арбитражна такса

Чл. 15. (1)Цената на иска се определя:

1. по искове за парични вземания - от размера на претендираната сума;

2. по спорове по съществуването, изменението или прекратяването на договори или на състезателни права – в зависимост от искането.

(2)Цената на иска се посочва от ищеца в исковата молба. Когато с исковата молба се предявяват няколко иска, цената на всеки иск трябва да се посочи отделно.

(3)Ищецът внася арбитражна такса, определена в тарифа, одобрена от ИК на БФС, след съгласуване с ПФЛ и АБФ.

 

Отстраняване на недостатъци на исковата молба

Чл. 16. (1) Ако исковата молба не отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 1 или не са представени приложенията по чл. 14, ал. 3, Секретариатът на съда дава на ищеца до 7-дневен срок да отстрани недостатъците. До отстраняване на недостатъците исковата молба остава без движение.

(2)Ако ищецът не отстрани в срока по ал. 1 недостатъците в исковата молба, исковата молба заедно с приложенията към нея му се връща с разпореждане на Председателя на Арбитражния съд. Платената такса не се връща.

 

Отговор на исковата молба

Чл. 17. (1) След получаване на исковата молба и внасяне на арбитражната такса, Секретариатът на съда уведомява ответника, като му изпраща препис от нея с приложенията, както и списъка на арбитрите.

(2)(изм. Прот. 1/25.02.2015 г.) Едновременно с действията по ал. 1, Секретариатът съобщава на ответника, че може в срок до 7 дни от получаване на преписа от исковата молба, да подаде отговор, подкрепен с доказателства.

(3)В срока по ал. 2 ответникът трябва да съобщи имената на избраните от него арбитър и заместник-арбитър или да предостави назначаването им на Председателя на Арбитражния съд.

(4)В срока за отговор на исковата молба, ответникът може да предяви насрещен иск. За насрещния иск се прилагат изискванията за първоначалния иск.

(5)Неподаването на отговор не се смята за признаване на иска.

 

Книжа, връчване на съобщения. Срокове

Чл. 18. Всички документи трябва да бъдат представени в толкова екземпляра, така че всяка страна да има по един, а Арбитражния съд - не по-малко от два екземпляра.

Чл. 19. (1)Секретариатът на съда изпраща на страните всички отнасящи се до тях книжа и съобщения на посочените от тях адреси или на адресите на надлежно упълномощените техни представители в 3-дневен срок от получаването им. Съобщения се изпращат и на е-mailадрес, ако страната изрично писмено е поискала (се е съгласила с) това.

(2)Исковата молба, отговорът на иска, арбитражните решения и определенията се изпращат препоръчано, с обратна разписка или чрез куриер. Съобщенията се изпращат по факс и се смятат връчени, ако има данни, че са получени.

(3)Всички документи могат да бъдат връчени лично на страната или на неин представител срещу разписка

Чл. 20. (1)Когато седалището, местожителството, или пощенският адрес на получателя не могат да бъдат намерени, книжата или съобщенията се смятат за получени, ако са изпратени до последното му известно седалище, местожителство, или пощенски адрес с препоръчано писмо или с каквото и да е друго средство, което удостоверява опита то да бъде предадено.

(2) Документът по ал. 1 се смята предаден и когато получателят е отказал получаването на документа или не е открит на адреса, ако пощенската/куриерската служба удостовери това. В този случай   съдържанието на изпратения документ се публикува на Интернет-страницата на БФС, в частта й за Арбитражния съд.

Чл. 21. (1)Сроковете за процесуални действия на страните започват да текат от деня, следващ деня, в който адресатът е получил съобщението или на публикацията на Интернет-страницата и изтичат в 24 часа на последния ден на срока.

(2)Сроковете се броят в календарни дни.Ако последният ден на срока изтича в неработен ден, срокът изтича в първия следващ работен ден.

 

Призоваване за заседание

Чл. 22. (1)На страните, едновременно с преписа от исковата молба и приложените писмени доказателства, се изпращат съобщения, в които се посочва времето и мястото, където ще се състои заседанието. Съобщенията трябва да бъдат изпратени така, че всяка страна да разполага с не по-малко от 3дни, за да се подготви и участва в разглеждането на делото. В бързи случаи срокът може да бъде до 2дни.

(2)В съобщението се посочват: номерът на делото, страните по делото, датата и часа, и мястото на заседанието. В съобщението може да се впишат допълнителни указания за страната.

(3)Със съгласие на страните срокът по ал. 1 може да бъде намален.

 

Разглеждане на делото

Чл. 23. (1) Делото се разглежда на заседание, на което страните могат да участват лично или чрез надлежно овластени представители.

(2)Делото се разглежда непублично. С разрешение на Решаващия орган (състав) и съгласието на страните на заседанието могат да присъстват и лица, които не участват в делото.

(3)По съгласие на страните, делото може да бъде разгледано и решено без те да се призовават на заседание, само въз основа на представени от тях писмени доказателства и писмени становища. Решаващият орган може да призове страните на заседание, ако намери, че делото се нуждае от допълнително изясняване.

(4)Делото се разглежда без призоваване на страните, ако ответникът в отговора на исковата молба признава иска.

 

Неявяване на страна

Чл. 24. (1) Неявяването на страна, надлежно известена за времето и мястото на арбитражното заседание, не е основание за отлагане на делото. Това може да стане, само ако неявилата се страна е поискала мотивирано то да бъде отложено по уважителни причини. Това право може да се ползва само един път по време на процеса.

(2)Всяка страна може да поиска делото да се разгледа в нейно отсъствие.

 

Спогодба

Чл. 25. (1) След откриване на заседанието Решаващият орган (състав) прави предложение на страните да приключат делото със спогодба.

(2)Решаващият орган (състав)  може да прави предложение за спогодба във всяко положение на делото до постановяване на решението.

(3)Ако страните постигнат спогодба пред Решаващия орган (състав), тя се вписва в протокола на заседанието и се подписва от страните и от арбитъра или арбитрите.

(4)Спогодбата се одобрява с решение на Решаващия орган (състав), когато не противоречи на закона и на нормативните документи на БФС, УЕФА и ФИФА.

 

Доказателства

Чл. 26. (1) Всяка страна трябва да докаже обстоятелствата, на които основава своя иск или възражения.

(2) С оглед на обстоятелствата по делото Решаващият орган (състав) може да приеме за доказани фактите, относно които страната е създала пречки за събиране на допуснати от него доказателства.

(3) Страната може да представи писмените доказателства в оригинал или заверено от нея копие. При поискване от другата страна или Решаващият състав, тя е длъжна да представи оригиналите.

(4) Арбитрите преценяват доказателствата свободно, по свое вътрешно убеждение.

 

Събиране на доказателства

Чл. 27. (1) Решаващият орган (състав) може да изисква от страните да представят и други доказателства, да назначава вещи лица или да препоръча на страната да изиска от организация или физическо лице удостоверение или други намиращи се в тях документи, когато това е необходимо, за да се разкрие истината по делото.

(2)Решаващият орган (състав) може да разпореди на страните да предоставят на вещите лица необходимите сведения или да им осигурят достъп за проверка на документи, когато това е необходимо за изготвяне на заключението. Той може по искане на всяка от страните или по свой почин, да задължи вещото лице, след като представи своето заключение, да участва в заседание, за да даде пояснения.

(3)Свидетели се разпитват, ако бъдат доведени от страната, която ги е посочила и е изяснила какви обстоятелства ще установят. Разходите за довеждане на свидетели са за сметка на страната, която ги е довела.

(4) При поискване от страната, Решаващият състав може да призове и покани за разпит като свидетели лица, които страната не може да доведе.

 

Изменение на иска

Чл. 28. Ищецът може да измени предявения иск без съгласие на ответника. Решаващият орган може да откаже да допусне изменението на иска, ако то би затруднило неоправдано защитата на ответника или своевременното решаване на делото. Тези правила се прилагат и за изменение на насрещния иск.

 

Отлагане на делото и спиране на производството

Чл. 29. (1) По молба на страните Решаващият орган(състав) с определение отлага делото или го спира за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(2)Спряното по реда на ал. 1 дело се прекратява служебно, ако до изтичане на едномесечния срок от спирането му, никоя от страните не е поискала възобновяването му. Платените арбитражни такси не се връщат.

 

Протокол

Чл. 30. (1) За арбитражното заседание се съставя протокол от секретар. Протоколът се подписва от арбитъра или от председателя на състава, както и от секретаря. За подписването се уведомяват страните.

(2)По молба на страната в 3–дневен срок от заседанието (уведомяването), с определение на Решаващия орган (състав), протоколът може да бъде поправен или допълнен, ако в него са допуснати грешка или пропуск.

 

Решение

Чл. 31. (1) Арбитражното производство завършва с постановяване на решение, когато няма пречки делото да се реши по същество. Решаващия орган (състав) се произнася с решение и когато има признание на иска. Решението, заедно с мотивите,се изготвя в 7-дневен срок от датата, на която арбитражното дело е обявено за решено.

(2) Когато делото е изяснено от фактическа и правна страна, по преценка на  Решаващия орган (състав), решението може да бъде обявено в открито заседание. В този случай мотивите към решението се изготвят в срок до 7 дни от обявяването на решението.

 

Постановяване на решението

Чл. 32. (1) След като Решаващият орган (състав) намери, че всички обстоятелства, които са свързани със спора, са изяснени, той пристъпва към постановяване на решението.

(2)Решението се взема в закрито заседание, с мнозинство на членовете на Решаващия орган (състав) при тричленен състав. Председателят гласува последен.

(3)Решението трябва да бъде мотивирано, освен ако то възпроизвежда уговорена от страните спогодба.

(4)Решението се подписва от председателя и членовете на Решаващия орган (състав). Ако някой от арбитрите не може да подпише арбитражното решение, председателят на Решаващия орган (състав) удостоверява това със своя подпис върху решението, с посочване на причините.

(5)Арбитърът, който остава на особено мнение, е длъжен да подпише решението незабавно, като обозначи позицията си със съкращението "о.м.". В 3 -дневен срок от подписването, арбитърът е длъжен да представи в писмен вид особеното си мнение, което се прилага към решението.  

(6)Когато делото се решава от един арбитър, решението се изготвя и подписва от него.

 

Съдържание на решението

Чл. 33.Решението трябва да съдържа:

1. наименование на Арбитражния  съд;

2. дата и място на постановяване на решението;

3. имената на арбитрите;

4. страните и другите лица, които са участвали в делото;

5. предметът на спора и кратко изложение на обстоятелствата, установени по делото;

6. диспозитив на решението;

7. мотиви на решението;

8. срок за изпълнение на решението;

9. в тежест на кого се възлагат разноските;

10. подписи на арбитрите.

 

Вписване на решението

Чл. 34. След подписване на решението по реда на чл. 32 то се внася в Секретариата от председателя на Решаващия орган (състав) , респ. едноличния арбитър и се вписва в книгата за решения на Арбитражния съд.

 

Връчване на решението

Чл. 35. (1) Препис от решението се връчва на страните.

(2)Заверен препис от решението се връчва на страните, след като арбитражните разноски бъдат изцяло заплатени на Арбитражния съд.

(3) Заверен препис от решението се изпраща незабавно на:

         1. Спортно-техническата комисия на БФС – когато предмет на арбитражното дело са състезателни права;

         2. Техническият комитет на БФС - когато предмет на арбитражното дело е лицензионен договор на треньор;

(4) Преписът по ал. 1 и 2 се изготвя, и изпраща от секретаря на АСБФС.

 

Поправка на решението

Чл. 36. (1) Решаващият орган (състав), по искане на всяка от страните или по свой почин, може да поправи решението относно пресмятането, написването или друга явна фактическа грешка, която е допуснал. Той може да извърши и тълкуване на решението, когато прецени, че това е необходимо.

(2)По поправката и тълкуването на решението Решаващият орган (състав) изслушва страните или им дава възможност да представят в определен от него срок писмените си становища. Той се произнася по поправката и тълкуването в 10 -дневен срок от искането, с допълнително решение.

(3)Поправката на решението в частта относно арбитражните разноски става с определение.

(4)Поправката и тълкуването стават част от решението.

 

Допълване на решението

Чл. 37. (1)Страната може да поиска да бъде допълнено решението, ако Решаващият орган (състав) не се е произнесъл по цялото й искане.

(2)Молба за допълване, с препис за противната страна, може да се подаде в 7-дневен срок от получаване на решението.

(3)Когато искането е основателно, Решаващият орган (състав) постановява допълнително решение.

 

Задължителностна арбитражното решение

Чл. 38. Арбитражното решение е окончателно и задължително за страните, за БФС, за ПФЛ и за техните членове.

 

Срок за изпълнение на арбитражното решение

Чл. 39. (1)Арбитражното решение се изпълнява в срока, посочен в него, който не може да бъде по-дълъг от 30 дни.

         (2) Когато решението не бъде изпълнено в определения срок заинтересованата страна може да поиска налагането на санкции по реда и при условията на глава VІІ от Дисциплинарния правилник.

 

Постановяване на определение

Чл. 40. (1)Ако по делото не може да се постанови решение, арбитражното производство се прекратява с определение.

(2)Определение за прекратяване на производството се постановява:

1. при оттегляне на исковата молба от ищеца или отказ от иска;

2. при липса на предпоставки, необходими за разглеждане и решаване на делото по същество

(3)Ако Решаващият орган (състав) още не е образуван по установения ред, определението за прекратяване на арбитражното производство се постановява от  Председателя на Арбитражния съд.

 

Архив на делата и решенията

Чл. 41. Секретариатът на Арбитражния съд съхранява приключените дела в течение на 5 години от обявяване на решенията и определенията по тях. След изтичане на този срок делата се унищожават, с изключение на решенията и мотивите към тях, както и на сключените спогодби, които се пазят 10 години

 

VI. ТАКСИ, РАЗНОСКИ И КАРТОТЕКА

 

Арбитражни такси и разноски

Чл. 42.(1) Изчисляването и разпределянето на арбитражните такси и покриване разходите на Арбитражния съд става в съответствие с Тарифата за арбитражните такси и разноски.

(2) Заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждение за един адвокат, ако е имал такъв, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от иска.

(3)Ако ответникът с поведението си не е дал повод за завеждане на делото и ако признае иска, разноските се възлагат върху ищеца.

 

Картотека

Чл. 43. (1)Секретариатът на Арбитражния съд, по указание на председателя на съда, води картотека на решенията, в която се вписват извадки от мотивите на решенията, които имат принципно значение.

(2)Картотеката е достъпна за всички интересуващи се. От нея могат да се издават преписи срещу заплащане на такса.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящият Правилник на Арбитражния  съд е приет с решение № 4 по Протокол № 9 от 30.10.2008 г. на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз и влиза в сила на 1 февруари 2009 г.

Правилникът е изменен и допълнен с Решение № 4 по Протокол № 8 от 04.11.2009 г., Решение № 2.1 по Протокол № 3 от 03.06.2010 г. и Решение № 6 по Протокол № 1 от 25.02.2015 г. на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз.

§ 2. Висящите производства пред комисиите на Българския футболен съюз, образувани до влизане на Правилника в сила, се довършват по досегашния ред.