Устав

УСТАВ НА АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

І. СТАТУТ

Чл. 1. (1) Създава се Арбитражен съд при Българския футболен съюз.
(2) Седалището на Арбитражния съд е в град София.
(3) Арбитражният съд при Българския футболен съюз е постоянно действаща независима юрисдикция за решаване на спорове в системата на Българския футболен съюз.

ІІ. СЪСТАВ

Чл. 2. (1) Арбитражният съд при БФС (АСБФС) се състои от Председател, заместник председател, арбитри и секретариат.
(2) АСБФС включва арбитри, посочени по равен брой от Асоциацията на българските футболисти, като представител на професионалните футболисти и от Професионалната футболна лига, като представител на футболните клубове.

ІІІ. ПРИНЦИПИ

Чл. 3. (1) Страните имат равно и еднакво право за избиране на арбитри.
(2) Арбитражният съд осигурява безпристрастно, равно и еднакво отношение към страните по спора.
(3) Страните имат право на отвод на назначен арбитър при основателно съмнение в неговата безпристрастност. При отвод, отведеният арбитър се заменя с неговия заместник, който не може да бъде отвеждан.

IV. КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 4. (1) Арбитражният съд разглежда и разрешава спорове между:
1. футболисти, треньори, длъжностни лица, агенти на футболисти и футболни клубове - членове на БФС, произтичащи от взаимоотношенията им в системата на БФС;
2. между футболни клубове и футболисти или треньори - относно изпълнението, неизпълнението или прекратяването на сключени договори; относно основанието, вида и размера на обезщетения за прекратени или неизпълнени договори; съществуването, изменението или прекратяването на състезателни права; съществуването, изменението или прекратяването на лицензионни договори на треньори;
3. между футболни клубове – относно изпълнението, неизпълнението или прекратяването на договори за трансфер на футболисти; на договори за преотстъпване на футболисти; спорове по съществуването и размера на Компенсация за обучение на футболист.
(2) АСБФС разглежда и решава като въззивна (втора) инстанция:
1. споровете между футболисти или клубове и агенти на футболисти - относно изпълнението или неизпълнението на сключени договори. В тези случаи предмет на обжалване пред АСБФС е решението на Комисията за лицензиране на агенти на играчи;
2. споровете относно решенията на Спортно-техническата комисия на БФС, в които изрично е посочено, че подлежат на обжалване пред АСБФС.
(3) АСБФС не разглежда споровете, които са:
1. включени в изключителната компетентност на Дисциплинарната или Апелативната комисии към БФС;
2. включени в изключителната компетентност на Лицензионната комисия или на Апелативната комисия по лицензирането;
3. с предмет, обжалване на решенията на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз, Управителния съвет на Професионалната футболна лига и Управителния съвет на Аматьорската футболна лига.
(4) Споровете се разглеждат и решават съобразно Правилник на Арбитражния съд.

V. СТРУКТУРА

Чл. 5. (1) Арбитражният съд разрешава възложените му спорове чрез един арбитър или състав от трима арбитри. Техните права и задължения са еднакви.

VI. ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 6. (1) Председателят и заместник - председателят на АСБФС се избират за срок от четири години.
(2) За председател и заместник - председател на АСБФС се избират пълнолетни и дееспособни български граждани с юридическо образование и придобита юридическа правоспособност, и с юридически стаж не по-малък от 8 години. Те трябва да отговарят на изискванията по чл. 7, ал. 4.
(3) Председателят и заместник-председателят на АСБФС се избират измежду до петима кандидати, предложени от ИК на БФС, от арбитрите с обикновено мнозинство, с тайно гласуване. ИК на БФС определя временно изпълняващ дейността на Председател на АСБФС до избирането на председател и заместник-председател.
(4) Председателят на АСБФС:
1. организира дейността на АСБФС и секретариата;
2. изпълнява функциите, определени в Правилника за АСБФС;
3. отчита дейността на АСБФС пред ИК на БФС веднъж годишно.
(5) Заместник - председателят изпълнява функциите на председателя, когато той е възпрепятствам или когато изрично му е възложено.
(6) Председателят и заместник - председателят подават декларацията за липса на обстоятелствата по чл. 7, ал. 6.
(7) Мандатът на Председателя и заместник – председателя на АСБФС се прекратява от ИК на БФС предсрочно в случаите по чл. 7, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5.

VII. АРБИТРИ

Чл. 7. (1) Арбитрите се вписват в листата на арбитрите при АСБФС по предложение на АБФ и на ПФЛ по реда на чл. 2, ал. 2, и след одобряване от ИК на БФС.
(2) Вписан арбитър се заличава от листата:
1. при смърт;
2. при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
3. при груби нарушения на Устава и Правилника на АСБФС.;
4. когато в течение на две години не е избиран за арбитър по дело.
5. при подадена оставка.
(3) Предложение до ИК на БФС за заличаване може да се направи от Председателя на АСБФС, от Президента на БФС или от член на ИК на БФС, от Президента на БПФЛ или от Президента на АБФ. В случай на заличаване, съответният орган, предложил заличения арбитър, предлага нов арбитър.
(4) Като арбитри могат да бъдат вписани пълнолетни и дееспособни български граждани:
1. неосъждани за умишлени престъпления, дори и да са реабилитирани;
2. с юридическо образование и придобита юридическа правоспособност, и с юридически стаж не по-малък от 5 години;
3. които познават вътрешните и международните спортни отношения и правото, което ги урежда.
(5) В листата на арбитрите се вписват: трите имена на арбитъра, годината на раждане, неговата длъжност или професия, научна степен (звание), специалност и местожителство.
(6) Не могат да бъдат избирани за арбитри:
1. народни представители, министри, заместник-министри, ръководители на ведомства и техните заместници, членове на Конституционния съд и други лица, на които с нормативен акт не е разрешено да бъдат арбитри;
2. членове на управителен или контролен орган на Българския футболен съюз, на Професионалната футболна лига, на Асоциацията на българските футболисти, както и други лица, които заемат платена длъжност в техните структури;
3. управители, контрольори, членове на Съвета на директорите, членове на управителни, надзорни или контролни органи на професионалните футболни клубове, както и други лица, които заемат платена длъжност в тези клубове;
4. лица, които извършват услуги no граждански договори с професионалните футболни клубове;
5. лица, които упражняват търговска дейност, свързана с футболните клубове и с Българския футболен съюз.
(7) Листата на арбитрите се съхранява при Председателя на АСБФС, предоставя се на всички заинтересовани и се обявява на Интернет - страницата на АСБФС.

VIII. НЕЗАВИСИМОСТ НА АРБИТРИТЕ

Чл. 8. (1) При изпълнението на своите функции арбитрите са независими и безпристрастни, и се подчиняват само на закона, на Устава и другите нормативни документи на БФС, на УЕФА и ФИФА.
(2) Всеки, който е предложен да бъде арбитър трябва да посочи в писмена декларация до Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз всички обстоятелства, които биха могли да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност или независимост. Арбитърът има това задължение и след неговото назначаване. Тази декларация се прилага към делото.
(3) Избраният за арбитър по конкретен спор, трябва да декларира обстоятелствата, пораждащи основателни съмнения за неговата безпристрастност, ако има такива и да се отведе от решаването на делото.

IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АРБИТРИТЕ

Чл. 9. (1) Арбитрите са длъжни да пазят тайната на съвещателните заседания, както и тайна относно данните, които са узнали във връзка с изпълнението на длъжността си.
(2) Арбитрите не могат да дават устни или писмени мнения и консултации, както и да бъдат повереници по дела, които са от компетентността на Арбитражния съд при Българския футболен съюз. Арбитри, участващи в търговски или адвокатски дружества, не могат да приемат избор или назначаване за арбитри по дела, които страната по делото е възложила на дружеството, в които участват.
(3) Арбитрите подават декларация за липса на обстоятелствата по чл. 7, ал. 6. Декларацията се съхранява при секретаря на АСБФС.

X. СЕКРЕТАРИАТ

Чл. 10. (1) Канцеларията на Арбитражния съд се състои от секретари и други длъжностни лица, назначени от изпълнителния директор на Българския футболен съюз.
(2) Секретарите на съда организират деловодството, водят кореспонденцията на съда и извършват онези действия по делата, които са им възложени от Правилника и Устава на Арбитражния съд.

XI. ФИНАНСИ

Чл. 11. (1) Всички суми, постъпващи по делата на Арбитражния съд, се внасят по сметка на Българския футболен съюз.
(2) Разходите за издръжката на Арбитражния съд са за сметка на Българския футболен съюз.
(3) За участие във всяко дело и неговото решаване, арбитрите получават обезщетение за всеки заседателен ден, равно на сумата на трикратния размер на сумата за дневни пари, определена в Наредбата за командировките в страната.
(4) Таксите и разноските по делата се определят в Тарифа, одобрена от ИК на БФС, след съгласуване с ПФЛ и АБФ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.Уставът се приема на основание чл. 19, ал. 1, т. 9 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 75 от Устава на БФС.
§ 2. Уставът е приет с Решение № 4 на ИК на БФС по Протокол № 9 от 30.10.2008 г., изменен и допълнен с Решение по т. 4 по Протокол № 8 от 04.11.2009 г., Решение по т. 2.1 по Протокол № 3 от 03.06.2010 г. и Решение по т. 7.4 по Протокол № 6 от 16.12.2010 г.
§ 3.Уставът влиза в сила от 1 февруари 2009 година.
§ 4.Неприключилите производства, които стават подведомствени на АСБФС, се решават по досегашния ред.