Тарифа

ТАРИФА ЗА АРБИТРАЖНИТЕ ТАКСИ И РАЗНОСКИ, СЪБИРАНИ ОТ АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

§1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

(1) "Арбитражна такса" е сумата, която се събира по всяко прието за разглеждане дело за покриване на общите разноски на съда, включително хонорарите на арбитрите.
(2) "Разноски на АСБФС" са разноските, които Решаващият орган (състав) прави по отделните дела за събиране на доказателства, за заседания извън седалището на Арбитражния съд при БФС и за други действия, необходими за разглеждането на делата.
(3) "Разноски на страните" са разноските, които те правят за защитата си пред АСБФС, извън изброените по ал. 1 и 2.
(4) "Цена на иска" е паричната оценка на предмета на делото.

§2. АРБИТРАЖНА ТАКСА

(1) АСБФС събира арбитражна такса, която се определя в зависи-мост от цената на иска както следва:
1. При цена на иска до 1000 лв - арбитражната такса е в размер на 100 лв;
2. При цена на иска от 1000.01 лв до 10 000 лв - арбитражната такса е в размер на 4 % от посочената цена на иска в молбата, но не по-малко от 100 лв;
3. При цена на иска от 10 000.01 лв до 100 000 лв - арбитражната такса е в размер на 3 % от посочената цена на иска в молбата, но не по-малко от 400 лв;
4. При цена на иска над 100 000.01 лв - арбитражната такса е в размер на 2 % от посочената цена на иска в молбата, но не по-малко от 3000 лв и не повече от 15 000 лв.
(2) При неоценяеми искове, както и по жалба срещу решение на комисия на БФС, размерът на таксата се определя от Председателя на АСБФС, в размер не по-малко от 200 лв и не повече от 1000 лв.
(3) При спорове между футболни клубове - относно изпълнението, неизпълнението или прекратяването на договори за трансфер на футболисти, на договори за преотстъпване на футболисти, спорове по вида и размера на компенсация за футболист, размерът на арбитражната такса се определя съответно по правилата на ал. 1 и 2.
(4) Когато АСБФС разглежда и решава като въззивна (втора) инстанция споровете между футболисти или клубове и агенти на футболисти/клубове - относно изпълнението или неизпълнението на сключени договори размерът на арбитражната такса се определя съответно по правилата на ал. 1 и 2.
(5) Арбитражната такса по дело за прекратяване на състезателни права или на лицензионен договор на треньор, независимо от основанието, е в размер на 200 лв.
(6) Таксата по ал. 1 или 5 се заплаща в размер на 10 % в случаите, когато се иска прекратяване поради неплащане на месечно възнаграждение два или повече месеца. В решението си арбитърът (Решаващият състав) определя за чия сметка е заплащането на пълния размер на таксата.
(7) Арбитражната такса се предплаща. При плащане чрез банков превод таксата се смята платена в деня на постъпване на сумата по сметката на АСБФС.

§3. НАМАЛЕН РАЗМЕР НА АРБИТРАЖНАТА ТАКСА

(1) Когато страните по спора са посочили един и същ арбитър за разглеждането му, арбитражната такса се намалява с 40%. Разпоредбата не се прилага в случаите по § 2, ал. 6.
(2) Когато арбитражното дело приключи със спогодба, арбитражната такса е в размер на 50 % от таксата по § 2. Надвнесената такса се връща по разпореждане на председателя на АСБФС.

§4. АРБИТРАЖНА ТАКСА ПО НАСРЕЩЕН ИСК

По отношение па насрещния иск и възражението за прихващане се прилагат същите правила за определяне размера на арбитражната такса, както и за основния иск.

§5. ДЕПОЗИТ ЗА РАЗНОСКИ

Решаващият орган може да задължи заинтересованата страна да внесе депозит за разноските по сметката на АС на БФС.

§6. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ ЗА АРБИТРАЖНАТА ТАКСА И РАЗНОСКИТЕ

(1) Арбитражната такса и разноските по § 1, ал. 2 и 3, се присъждат в полза на страната, в полза на която е постановено решението, а когато искът е уважен частично, те се присъждат пропорционално на уважената и на отхвърлената част от иска.
(2) Страната в полза на която е постановено решението, може да поиска да й бъдат присъдени нормалните разходи, които тя е направила за своята защита. Тези разходи тя трябва да докаже пред АС на БФС.
(3) Възнаграждението на арбитъра се определя от Председателя на АС на БФС.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Тарифата е одобрена от Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз, на основание чл. 15, ал. 3 от Правилника на Арбитражния съд при БФС, с Решение по т. 6 от Протокол № 4 от 08.05. 2009 г., изменена и допълнена с Решение по т. 4 по Протокол № 8 от 04.11.2009 г. и с Решение по т. 2.1 по Протокол № 3 от 03.06.2010 г. на ИК на БФС .