Logo
Language:

План за действие по проекта LIAISE с участието на БФС

02 Март 2020 14:45
 

План за действие по проекта LIAISE с участието на БФС

Както беше оповестено по време на заключителната среща по проект LIAISE (Liaison-based Integrated Approach to Improving Supporter Engagement – Интегриран подход, за подобряване на ангажираността на привържениците), състояла се на 17 декември 2019 г. в Дома на футбола на БФС, от ръководството на проекта е изготвен План за действие.
Планът е много подробен, предлага 16 препоръки, разработени в 5 основни теми. Той се отнася предимно до БФС и по специално до служителите за връзка с привърженици, но също и до полицията и Министерството на младежта и спорта. Планът е изпратен до служителите за връзка с привърженици, до професионалните отбори, до Главна дирекция „Национална полиция” и до ММС за сведение и отношение. 
Представяме по-долу въпросния План. 

Liaison-based Integrated Approach to Improving Supporter Engagement
(Интегриран подход за подобряване на ангажираността на привържениците)

План за действие : Република България
 Целта на този План за действие е да подпомогне футболните и публичните власти в Република България като предложи действия, адаптирани към нуждите и обстоятелствата в национален мащаб, предназначени да засилят ролята на служителите за връзка с привърженици (СВП) в установяването на ефективна комуникация и диалог с привърженици като част от по-широк и всеобхватен междуведомствен подход към планирането и организирането на безопасност и сигурност във връзка с международни и вътрешни професионални футболни срещи, проведени в България.

Цел на проекта:  "Справяне с трансграничните заплахи относно почтеността на футбола и други спортове (където е подходящо), породени от зрителско насилие, друга престъпност и забранено поведение и всички видове липса на толерантност и дискриминация чрез:
насърчаване и подкрепа на футболните власти и партньорските агенции да признаят смисъла на засиления диалог и комуникация между служителите за връзка с привърженици на клуба (СВП) и футболните и публичните власти чрез по-добро разбиране, осъзнаване и прилагане на установените добри практики за СВП."

План за действие:  
Съдържанието в него се основава на дискусии и наблюдения, предприети по време на работата по проекта LIAISE, по-специално програма за посещения за обмен, предприети през 2019 г. Признава се, че може да има неправилно тълкуване в превода или обяснението. Признава се също, че разглеждането на препоръчаните действия трябва да се съобрази с публичните и частните субекти в България и че предложенията са предназначени единствено за подпомагане на обсъждането в рамките на и между съответните агенции.
За улеснение, седемнадесетте препоръки са представени в четири взаимосвързани тематични рубрики:
(i)    развитие на концепцията за СВП в България;
(ii)    подкрепа ролята на СВП и на мрежата от СВП (както е установено в Наръчника за връзка на полицията с привържениците, публикуван  с резолюция на Съвета на ЕС  и в националният наръчник на за СВП);
(iii)    изграждане на доверие и сътрудничество между СВП и полицията и други отговорни заинтересовани страни, по-специално ръководството на клуба, БФС, частни охранителни фирми, служителя по сигурността на клуба;
(iv)    улесняване работата на СВП в обществото; и
(v)    създаване на управляема, безопасна и сигурна среда, в която СВП могат да функционират ефективно.

Всяка препоръка или групиране на свързани препоръки се придружава от обобщено пояснение на нейното предназначение.

Тема 1.    Развитие на концепцията за служители за връзка с привърженици (СВП) в България
Първа препоръка: БФС и Министерството на младежта и спорта да използват офисите си, за да популяризират и рекламират важната роля, която СВП могат да играят, за да генерират положителен и приветлив футболен опит за всички привърженици, спомагайки за намаляване на свързаната с футбола престъпност и лошо поведение, улеснявайки по-ефективен диалог между клубовете, полицията и привържениците и насърчаване на по-широкия интерес на обществото за участие във футболния опит.

Пояснение: Мрежата на СВП остава в начален етап в България, независимо от усилията на координатора на СВП на БФС, установяването на концепцията СВП в документите на БФС и назначаването на СВП в почти всички клубове, състезаващи се в първите две професионални лиги. Назначените СВП често са съществуващи служители на клуба, определени да изпълняват и допълнителна роля на СВП.
Обстоятелствата в България обаче са далеч от модела, посочен в Наръчника за СВП и в европейските насоки. В действителност, клубовете със СВП са склонни да персонализират концепцията и ролята, за да отговарят на техните специфични условия. Това е разбираемо и в никакъв случай не е уникално за България.

Основните пречки за развитието на концепцията за СВП в България, изтъкнати по време на посещенията във връзка с проекта LIAISE, включваха редица взаимосвързани въпроси, а именно:
    • лоша физическа инфраструктура на болшинството стадиони, домакин на професионални футболни срещи;
    • неадекватно управление на безопасността на стадиона и на стюардите;
    • ниска посещаемост;
    • ограничен финансов капацитет в много професионални клубове;
    • липса на осведоменост сред клубовете и привържениците относно потенциалните ползи от ролята на СВП; и на
    • статус и овластяване на фен-клуб лидерите;

При тези обстоятелства почти сигурно е, че ще е необходима голяма инициатива отгоре надолу за разширяване и овластяване на сегашната общност на СВП. Понастоящем ключовите партньорски агенции, по-специално полицията, имат директен достъп до лидерите на привържениците или до техни представители и все още не са напълно убедени в добавената стойност на СВП. Освен това комбинация от лоша инфраструктура на стадионите и неадекватно управление на безопасността, съчетана с негативното възприемане на футболния опит, оказва значително влияние върху привлекателността за присъствие на мачове сред потенциални привърженици. Изглежда, че тези и други свързани фактори са породили негативизъм по отношение на футбола в България.

Горните препятствия няма да бъдат преодолени лесно, но това не трябва да възпира публичните и частните власти от съвместни опити за повишаване на осведомеността сред публичните и частните субекти, привържениците на футбола и по-широката общност, както на национално, така и на местно ниво по отношение на важната роля, която СВП могат да играят по отношение на генерирането на по-положителен футболен опит за всички привърженици и да спомагат за предотвратяване и противодействие на значителни нива на престъпност и забранено поведение от страна на някои привърженици. Ключовите въпроси, които биха могли да бъдат подчертани, включват потенциалната роля на СВП в:

• да направим футболните мачове по-безопасни, по-сигурни, обстановката по-приветлива и, което е важно, по-привлекателна за потенциалните привърженици;
• улесняване разработването на партньорство за справяне с всякакви съществуващи или възникващи недоразумения между съответните страни;
• насърчаване на привържениците да помогнат за намирането на решения на текущите проблеми; и
• генериране на чувство за гордост на общността и насърчаване на по-активна подкрепа за местните футболни клубове.

Тема 2        Подкрепа за ролята на СВП и за мрежата от СВП 
Втора препоръка: ръководството в професионалните футболни клубове, за да обмисли как най-добре да овласти своите СВП по отношение на това да даде възможност на СВП да представляват клуба при контакт с привържениците, с полицията, други агенции и по-широката общественост.
Трета препоръка: всички професионални футболни клубове в първите две лиги да предоставят на СВП изчерпателна длъжностна характеристика, определяща основните им функции въз основа на тези, посочени в европейските насоки. Това трябва да бъде допълнено с годишен работен план за всеки СВП, определящ годишните цели и оценка на постигнатото през предходната година и причините, поради които не са изпълнени тези цели
Четвърта препоръка: всички професионални футболни клубове в първите две лиги да осигурят на своя СВП допълнителен помощен персонал в дните на мача - на платени или доброволни начала.
Пета препоръка: професионалните футболни клубове в първите две лиги, за да предоставят на техните СВП директен канал за комуникация с висшия мениджмънт на клуба
Шеста препоръка: БФС да се възползва максимално от образователната програма за СВП, която е достъпна чрез Академията на УЕФА, като е домакин на обучението е България.
Седма препоръка:БФС да прецени дали координаторът на СВП има достатъчен ресурс (по-специално по отношение на подкрепа), за да изпълнява ефективно всички свои координационни функции за СВП.
Осма препоръка: БФС да назначи и предостави ресурс за СВП на националния отбор за изпълнение на основните задължения за СВП на международни мачове, играни у нас и в чужбина
Пояснение:Независимо от ограничените ресурси на повечето професионални футболни клубове в България, клубовете с по-скромни инвестиции могат да помогнат за развитието на сравнително сложна мрежа за СВП чрез предоставяне на СВП на статус, подкрепа и ресурси, необходими за ефективното изпълнение на техния богат набор от предизвикателни превантивни функции на СВП, както е посочено в Европейски ръководства, а именно:  
изграждане на ефективна комуникационна структура между фенове, клубове, служители по сигурността, полиция, местно и национално управление, други СВП, транспортни компании и др.
действа като връзка между фенове, служители по сигурността, стюарди и полиция, БФС и управлението на клуба и стадиона, преди, по време и след мачове;
предоставяне на подробна информация на феновете, присъстващи на мача, за да се улесни пътуването в деня на мача и логистиката и да се премахне неразбирането;
предоставяне на информация по време на заседания по сигурността преди домакински срещи и преди високо-рискови срещи;
обясняване на полицията и стюардите на действията на феновете и обратно, за да се разрушат бариерите и погрешните тълкувания;
в допълнение да участва в техническите конференции преди мачовете в съответствие с Наредбата на БФС, СВП трябва да участват и във всички динамични срещи за безопасност и сигурност вътре в стадиона с отговорника по сигурността и стюарди с цел оценка на обстановката;
работа за предотвратяване на безредици чрез успокояващо и деескалиращо влияние върху феновете и другите участници, посредничество в конфликтни ситуации и насърчаване на положителна фенска култура;
присъства на срещи за анализ след мачове
принос към обучението на полицията;
участие в местни комисии по спорт и сигурност и др.
изграждане на ефективна комуникационна структура с фенове, клубове, служители по сигурността, полиция, местно и национално управление, други СВП, транспортни компании и др.

Това представлява изключителен набор от стратегически и оперативни дейности, особено ако СВП работи самостоятелно, или е нает на доброволна основа или на непълно работно време, или ако изпълнява и други функции в клуба. Всъщност задачата става почти невъзможна, ако на СВП не е осигурено достатъчно време, заедно с човешки и други ресурси, за ефективно изпълнение на основните им функции.  Следователно, важно е за клубовете да предоставят длъжностна характеристика на СВП и достъп до екип от обучени асистенти (платени или доброволни), за да разполагат с подходящите компетенции и комуникационни умения, необходими за подпомагане на СВП в извършването на стратегическите и оперативните му дейности с привърженици като цяло, организирани групи, местни общности и, което е важно с полицията. Освен това, като се има предвид въздействието, което може да окаже широк спектър от клубни политики и процедури върху привържениците, на всички СВП трябва да се предостави възможност да разяснят това въздействие на висшите ръководители, взимащи решения в клуба.

Тема 3.    Изграждане на доверие и сътрудничество между СВП и полицията.
Девета препоръка: Министерството на вътрешните работи и БФС съвместно да инициират среща на национално ниво, за да съберат опитни СВП и отговорни полицейски и футболни ръководители, които да обсъдят как най-добре да насърчават и улесняват ефективната комуникация между полицията и СВП във всяко населено място, домакин на професионални футболни мачове, и да повишат осъзнаване на взаимните ползи и за двете страни.
Пояснение: целта на препоръката е да се предизвика национален дебат между ключовите агенции относно начините за засилване на доверието и комуникацията на местно ниво с цел:
улесняване разработването на подход на партньорство за справяне с всякакви съществуващи или възникващи търкания или недоразумения между съответните страни;
овластяване на СВП; и
подчертаване положителната роля, която СВП могат да изиграят в общността по отношение на създаването на чувство за гордост от общността и насърчаването на по-активна подкрепа за местните футболни клубове.

Десета препоръка: Министерството на вътрешните работи да насърчава полицията във всички населени места, домакини на професионални футболни мачове, да се стремят активно да се ангажират със СВП като средство за разработване на ефективни и надеждни канали за комуникация.
Единадесета препоръка: БФС да насърчава всички професионални футболни клубове да улесняват, подкрепят и насърчават СВП да се стремят да установят ключови контакти в полицията, които работят в населеното място, в което се намира клубът, за да развият дискретен, но смислен диалог с цел изграждане на доверие и взаимно разбиране на съответните им роли.
Дванадесета препоръка:Министерството на вътрешните работи и професионалните футболни клубове да насърчават полицията да се ангажира с клубните СВП във връзка с процесите на оперативно планиране и оценка на риска.
Пояснение:независимо от връзката, която съществува между полицията и лидерите на фен-групите, и установените договорености, включващи координатора БФС на СВП и НЦССМ (Националния център по сигурност на спортни мероприятия), трябва да се предприемат стъпки за развиване на по-ефективна и постоянна връзка между полицията и СВП на местно ниво. Реалността е, че за да могат ефективно да изпълняват основните си функции, всички СВП трябва да идентифицират и развият комуникационни канали с полицейски контакт, способен да повлияе на оценките, стратегиите и тактиките на полицейския риск. Само чрез развиване на такива контакти доверието може да се развие и поддържа.
Успоредно с това МВР трябва да насърчава полицията, домакини на професионални футболни мачове, да посочи полицейски служител за контакт, с който СВП могат да редовно да контактуват. Докато някои оценки на риска и информация за оперативното планиране ще останат конфиденциални и не за по-широко разпространение, ангажираността на полицията със СВП трябва да помогне за оценка на настроението, желанията и притесненията на привържениците и да подпомогне лицата, вземащи решения при разработването и приемането на оперативни стратегии и тактики, които е вероятно да се възприемат от феновете като подходящи и пропорционални.

Тема 4.    Улесняване на работата на SLOs в Общността
Тринадесета препоръка: БФС и Министерството на младежта и спорта, заедно с други правителствени и обществени органи и НПО, да проучат потенциала за осигуряване на финансиране, за да могат СВП да работят с местни общественост и обществени агенции/групи при разработване или разширяване на редица социални и фенски проекти създадени да подобрят живота на общността и да повлияят на поведението на младите привърженици.
Четиринадесета препоръка: СВП, професионалните футболни клубове и обществени и доброволни обществени групи да обмислят съвместно възможностите за подпомагане на овластяването на привържениците с увреждания чрез улесняване на активното им участие във футболния живот.
Пояснение: двете взаимосвързани, но отличителни препоръки по-горе се основават на дискусии и наблюдения по време на проекта LIAISE, които наред с други неща подчертаха някои впечатляващи местни социални/фенски проекти, включващи футболни клубове и СВП (по-специално, но не изключително в Полша), които изглежда дават резултати, успешни резултати за демонстриране на осведоменост за значението на клубовете, СВП и привържениците, участващи в инициативи за социални инициативи с цел:
• осигуряват спокойствие на местните общности;
• изграждане на по-тесни връзки между клубовете, феновете и местните жители и бизнеса;
• противодействие на негативния образ по отношение на футбола и футболните фенове в България;
• спомагане да се разсее потенциалното привличане на младите привърженици за участие в негативна дейност на рискови групи;
• насърчаване ролята на СВП в общностите, домакини на професионални футболни срещи; и, което е важно
• насърчаване пасивните и потенциалните привърженици да посещават мачове.

Тема 5.    Създаване на безопасна и сигурна среда, в която СВП могат да функционират ефективно
Петнадесета препоръка:  Министерството на вътрешните работи, Министерството на младежта и спорта и БФС работят съвместно при преразглеждането на действащите договорености за гарантиране, че всички зони за зрители във всички стадиони,на които се играят професионални футболни мачове, се управляват ефективно.
Пояснение:  с цел да се осигури оперативен климат, в който СВП могат да се съсредоточат ефективно върху всички свои функции, ключовите правителствени и футболни агенции трябва да преразгледат настоящите договорености за управление на безопасността в стадиите, домакин на професионални футболни мачове, за да гарантират, че всички зрителни зони, включително тези зони където се събират домакински и гостуващи рискови групи, се управляват ефективно и последователно във всички стадиони за професионален футбол.
Наблюдението организацията на футболни срещи разкри, че зрителските зони, в които се събират рискови групи, не се управляват ефективно от частна охрана или полиция, вероятно с очакването, че такова разполагане ще бъде провокативно. Европейският опит обаче показва, че липсата на ефективно управление на тълпата може да увеличи потенциала за неразбиране, конфликт и неприемливо поведение, а в някои случаи и конфликт между привърженици и клубове (и в крайна сметка в екстремни ситуации с полицията). Всъщност докато някои привърженици могат да възприемат определената им зона като принадлежаща към тях, правната отговорност и отговорността за безопасността на зрителите във всички зрителски зони на стадиона се носи изцяло от организатора на събитието (освен ако официално отговорността не е предадена на полицията или друга служба в случай на голям сценарий за безопасност или сигурност). Да се очаква някой СВП да поеме своята посредническа роля или да преговаря с групи привърженици в неуправляема зона е не само изключително предизвикателство, но и може да изложи на риск здравето и безопасността им.

Шестнадесета препоръка: Министерството на вътрешните работи и полицията да преразгледат дали съществуващите възможности за изключване на футболните хулигани и законодателството се прилагат еднакво и ефективно се прилагат.
Изглежда, че един свързан проблем е насочен към желанието да се преразгледа прилагането на съществуващите възможности за изключване на футболните хулигани и договорености за прилагане, за да се разгледа дали те са ефективни при справяне с лица, които организират или допринасят за престъпни или други забранени недоброжелателни действия, както вътре, така и извън футболните стадиони.

Властите в България признават, че ефективното изключване на футболните хулигани от футбола (не само от стадиона), може: да възпира престъпна и забранена дейност; да предотвратява на повторни случаи; и да трансформира поведение; и да бъдат възприемани от привържениците на футбола и от широката общественост като подходящ и пропорционален отговор на престъпността, свързана с футбола, особено ако споразуменията за изключване на футболните хулигани са отворени и прозрачни и включват съдебен или административен процес.

Освен това, целенасоченото изключване на футболните хулигани се възприема от привържениците за предпочитане пред колективни (безразборни) наказания, които оказват влияние върху привържениците, независимо от това дали са участвали в някакво престъпно или забранено поведение, особено ако са придружени от добра комуникация с поддръжници и стимули, предназначени да насърчават и улесняват положителното поведение.

По същество ключовите публични и частни органи трябва да обмислят дали комбинацията от ефективно управлявани футболни стадиони и на доказателствено насочено изключване на футболните хулигани ще подобри футбола като цяло, ще даде възможност на СВП да изпълняват своите разнообразни задачи в рамките на по-позитивна и сигурна среда за привържениците, ще привлече повече зрители и с течение на времето ще спомогне за изграждането на ефективен мост между привърженици, полиция и футболни клубове и/или футболни власти.

Новини от Март 2020

Българските национали със специално послание към медиците у нас

31 Март 2020 14:17
Футболисти, треньори и членове на административните щабове на различните национални формации на България записаха специално видео съобщение към всички лекари и медицински лица, грижещи се за здравето на населението по време на епидемията от COVID-19. В клипа участие...

Националният отбор на България по е-футбол завърши на трето място в квалификационната си група

31 Март 2020 00:00
Участието на България в квалификациите за първото издание на УЕФА е-Евро 2020 приключи. Родните национали заеха третото място в групата си от шест отбора. Първи са Германия с пълен актив от 30 точки. От всички 55 държави само 3 са с такова постижение - Германия, Франция и...

Честит рожден ден на Кристиян Малинов

30 Март 2020 10:58
Днес 26-ия си рожден ден празнува българският национал Кристиян Малинов. Полузащитникът е роден на 30 март 1994 г. в Петрич, а в юношеските си години тренира в школите на местния Беласица и на Пирин 2001. Първия си професионален договор подписва с Литекс, но дебютът му в мъжкия...

Честит рожден ден на Красимир Балъков

29 Март 2020 11:04
Днес 54-ия си рожден ден празнува един от най-великите полузащитници в историята на българския футбол Красимир Балъков. Плеймейкърът на Златното поколение е роден на 29 март 1966 г. във Велико Търново, а професионалния си път започва от местния Етър, където играе 142 мача и...

Честит рожден ден на Чавдар Янков

29 Март 2020 11:03
Днес 36 години навършва бившият български национал Чавдар Янков. Полузащитникът е роден на 29 март 1984 г. в София, а първият му клуб е Славия, за който играе 71 мача и бележи 12 гола между 2001 и 2005 г. Добрите му изяви му осигуряват трансфер в Бундеслигата, където облича екипите на...

Препоръки на Медицинската комисия на БФС след удължаването на извънредното положение на територията на Република България

26 Март 2020 18:55
Във връзка със запитвания от страна на професионални футболни клубове относно евентуалното възстановяване на тренировъчния процес в условията на извънредно положение на територията на Република България, Медицинската комисия на Българския футболен съюз препоръчва на...

БФС подкрепи инициативата на ФИФА и СЗО за борба с разпространението на коронавируса

24 Март 2020 10:27
Българският футболен съюз се включи в съвместната инициатива на ФИФА и Световната здравна организация за борба с разпространението на коронавируса. Целта на комуникационната активност е да популяризира всички препоръки за превенция на COVID-19, като лично президентът на...

Честит рожден ден на Ивайло Петков

24 Март 2020 10:25
Днес 44 години навършва бившият национал Ивайло Петков. Защитникът е роден на 24 март 1976 г. в Долни Дъбник, а в професионалния футбол дебютира с екипа на Чавдар (Бяла Слатина). След 29 мача и 2 гола за Спартак (Плевен) е трансфериран в Литекс, където записва 27 срещи и три...

Отворено писмо от ръководството на БФС

23 Март 2020 22:56
До председателя на Националния оперативен щаб генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски

Изявление на ръководството на БФС

23 Март 2020 12:44
Ръководството на Българския футболен съюз организира работна среща с участието на представители на Професионалната футболна лига, Аматьорската футболна лига и Асоциацията на българските футболисти.  Всички заинтересовани страни, участвали в дискусията, се...